آدمک حصیری - آناتول فرانس

جزئی از مجموعه ایست که آناتول فرانس با عنوان تاریخ معاصر در چهار جلد:«نارون باغ» ، «آدمک حصیری» ، «انگشتر آمتیست» ، «مسیو برژره در پاریس» تالیف نموده است.
این کتابها جنبه تاریخی به معنای متعارف ندارند. در این چهار جلد اشخاص خیالی به کارهائی دست می زنند و سخنانی میگویند که مختص فرانسویان در حدود معینی از تاریخ است.
«آدمک حصیری» یا «آدمک جگنی» وسیله ای است که خانم آقای برژره دامنهای خود را دوخته و به آن می آویزد. در این داستان با زندگی خانوادگی برژره و ناکامیهای خصوصی او آشنا می شویم.

آدمک حصیری - آناتول فرانس

خدمتکار مسیو برژره دختری روستایی بود، و پیش از آنکه به شهر بیاید سالها در کشتزارها و تاکستانها کار کرده بود. او دیده بود که گاهی خشکسالی خوشه های نارس انگور را خشک می کند و تگرگ در چند لحظه حاصل یک سال رنج را از بین می برد ولی این را هم دیده بود که در سال بعد شاخه های نرم تاک جوانه زده و گندم از زمین تگرگ زده سبزتر و شاداب تر به بار آمده است...
زندگی روستایی که زندگی کوشش و کار و شکیبائی است به او یاد داده بود که بر روی این کره خاکی که نیمی از آن افسرده و نیمی دیگر آتتشدان است همه چیز می گذرد و هیچ آسیبی نیست که جبران نشود و هیچ زخمی نیست که التیام نپذیرد...

در رژیم پادشاهی قدیم فرانسه، پادشاه مالک الرقاب و صاحب اصلی همۀ دار و ندار مردم بود و به این دلیل آرم پادشاه بعنوان صاحب اصلی خانه ها همیشه بر روی بخاریها نصب می شد. این است که هر وقت دولت به تگنا می آمد ظروف طلا و نقره توانگران را برای سکه زدن به خزانه می فرستاد و حتی اشیاء نذری و هدیه های کلیسا را تصرف می کرد و بزخم کار می زد.
انقلاب را خالصه خورها در فرانسه راه انداختند و نتیجه انقلاب تثبیت مالکیت و تحکیم منافع متمولین بود.
افسوس که نه سوسیالیست ها که می خواهند دارائی همه مردم را ملی کنند و نه مرتجعین که به هیچ بهایی نمی خواهند به اصطلاح نم پس بدهند نمی دانند که معنی ملی کردن برگشت به رژیم قدیم است.
انقلاب را خالصه خورها در فرانسه راه انداختند و نتیجه انقلاب تثبیت مالکیت و تحکیم منافع متمولین بود.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب آدمک حصیری - آناتول فرانس