راه آب نامه - محمدعلی جمالزاده‌

آقای حکیمباشی ما که رفتنی هستیم و جناب عالی هم عاقبت روزی خواهید رفت ولی روزگار باین قرار نمی ماند و آن خدای بیننده و علیمی که هر شب به اسم مناجات دو ساعت تمام عذابش می دهی خیلی از آنچه تصور کرده ای رندتر است. اگر یک اسمش ستارالعیوب است اسم دیگرش قهار و جبار است. می گویند «مرض حمق را دوائی نیست» و در این مملکت گویا تاکنون برای نادرستی و حقه بازی درمانی پیدا نشده است. 

نوشتن دیدگاه