هفت کشور - محمدعلی جمالزاده‌

«هفت کشور» مجموعۀ داستانهای کوتاه متشکل از: «فهرست راز حقيقت» و «قصه رجبعلی يا در بيان تکوين عقايد و اوهام» از آناتول فرانس، «قهوه خانه شهر سورات» از دوسن پیر، «يک نفر آدم چقدر خاک لازم دارد» از لئو تولستوی، «زندانی» از ويليام س. مارو، «آکل و ماکول» از چخوف، «آخرین درس» از آلفونس دوده می باشد که توسط محمدعلی جمالزاده‌، به فارسی ترجمه شده است.

هفت کشور - محمدعلی جمالزاده‌

وقتی ملتی اسیر و بندۀ بیگانگان گردید تا مادامی که زبان کشور خود را حفط نماید کلید زندانش در دست خودش خواهد بود.

در مقدمۀ کتاب تاریخ مدرسه این عبارت را از بر می کردیم که «تاریخ محکمۀ واقعی نوع بشر است و قضاوت قطعی اعمال و افعال ما همه به عهدۀ او محول است و نمی گذارد که هیچ حقیقتی مستور بماند» این حرفها یعنی چه، تاریخ یعنی تاریخ نگار و تاریخ نگار هم یعنی یک نفر آدمی که مانند همۀ آدمیان از فهمیدن حقایق عاجز است.

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب هفت کشور - محمدعلی جمالزاده‌