موفقیت نامحدود در ٢٠ روز - آنتونی رابینز

آنتونی رابینز در کتاب «موفقیت نامحدود در ٢٠ روز» ٢٠ روز برنامۀ آموزشی برای یافتن راه تغییر و رسیدن به موفقیت را ارائه می کند. «سلام، من آنتوني رابینز ھستم و ميخواھم با شما درباره قدرت درونيتان صحبت كنم ما براي شما برنامه ای بیست روزه در نظر گرفتھ ایم كه به زندگی شما چھره ی كاملاً جدیدی خواھد بخشید از ھمین امروز روشی را در پیش خواھید گرفت كه براستی كیفیت زندگیتان را برای ھمیشه تغییر خواھد داد.
موفقیت در این برنامه در گروی دو اصل است:
١- واقعاً بخواھید زندگيتان تغییر یابد
٢- خود را در قبال انجام تمرینات این برنامه مسئول بدانید.»

موفقیت نامحدود در ٢٠ روز - آنتونی رابینز

شما میتوانید در مراحل رسیدن به ھدفتان نیز از زندگي لذت ببرید. زیرا پس از دست یافتن به ھر ھدفي، به این نتیجه میرسید كه «همه اش همین بود» و به دنبال ھدف دیگري خواھید رفت پس بیاموزیم از «خود زندگي و از تلاش براي رسیدن» لذت ببرید نه از «نتیجه و حاصل آن» میتوانید عاشق پرواز باشید و از پرواز لذت ببرید بدون اینكه به این فكر باشید كه كي به مقصد میرسید.
زندگي مقصد نیست، زندگي حركت به سوي مقصد است و باید از آن لذت برد.

ھمھ ي ما این عبارت را شنیده ایم «روزي به عقب نگاه مي كنید و به آنچه قبلاً گریه دار بود ميخندید» این امر واقعاً صحت دارد پس چرا نباید ھم اكنون به آن بخندیم؟ مھم نیست زندگي شما تا چه اندازه بد و ناگوار به نظر مي رسد. مسلماً در زندگيتان چیزھایي ھستند كه فوق العاده و شادي آفرینند. پس با تفكر راجع به آن ميتوانید به احساسي خوشایند و فوق العاده دست یابید پس بیایید «م» مشكلات را برداریم و آنھا را به «شکلات» تبدیل كنیم. بخندیم و از زندگي لذت ببریم .

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب موفقیت نامحدود در ٢٠ روز - آنتونی رابینز