مجتبی کاشانی

زندگی بار گرانی ست
که بر پشت پریشانی تُست

کار آسانی نیست
نان درآوردن و غم خوردن و عاشق بودن
پدرم
کمرم از غم سنگین نگاهت خَم باد

نوشتن دیدگاه