مجتبی کاشانی

همۀ پل ها کاش
روی جریان پر از آبی بود
همه پل ها کاش
سوی سرسبزی جنگل می رفت
همه پل ها کاش
وصل می کرد دو آبادی را
در عرض زمین
و دو انسان
اصلاً همه دل ها را
در طول زمان
و گذرگاه دل خستۀ آدم ها بود

کاش ما پُل بودیم

نوشتن دیدگاه