ابوالقاسم حالت

داد دکتر نسخه و گفت: ای جوان پرهیز کن
مدتی از آنچه می آرد زیان پرهیز کن
هیچ دانی غصه خوردن تا چه حد دارد زیان؟
پس ز غمخواری برای این و آن پرهیز کن
نا ملایم هر چه دیدی، جمله را نادیده گیر
کم ز جا درو ،ز فریاد و فغان پرهیز کن
رنج بردن بهر نام جاودان، دیوانگی است
زین جنون جاودانی، جاودان پرهیز کن
تا مبادا رو سیاه از امتحان آئی برون
هر کجا پیش است پای امتحان پرهیز کن
هر که بالا می رود گاهی معلق می شود
داری ار بیم سقوط از نردبان پرهیز کن

نوشتن دیدگاه