ابوالقاسم حالت

مردم آزار هیچ دانی کیست؟
آن که دزدیده چتر از یاران
به دعا اینک از خدا خواهد
که بیاید از آسمان باران

نوشتن دیدگاه