ابوالقاسم حالت

بعد مرگم نه به خود زحمت بسیار دهید
نه به من بر سر گور و كفن آزار دهید
نه پی گور كن و قاری و غسال روید
نه پی سنگ لحد پول به حجار دهید
به كه هر عضو مرا ،از پس مرگم ،به كسی
كه بدان عضو بود حاجت بسیار دهید
این دو چشمان قوی را به فلان چشم چران
كه دگر خوب دو چشمش نكند كار دهید
وین زبان را كه خداوند زبان بازی بود
به نماینده لال از پی گفتار دهید
كله ام را كه همه عمر پر از گچ بوده است
ببرید و به علی اصغر گچ كار دهید
وین دل سنگ مرا هم كه بود سنگ سیاه
به فلان سنگ تراش ته بازار دهید
ریه ام را به جوانی كه ز دود و دم بنز
در جوانی ریه ی او شده بیمار دهید
چانه ام را به فلان زن كه پی وراجی است
معده ام را به فلان مرد شكم خوار دهید
چون که چسبید به ریشم طلبکار همه عمر
لاجرم ریش مرا هم به طلبکار دهید

نوشتن دیدگاه