ابوالقاسم حالت

گرگ اگر حمله به چوپان نکند گو چه کند؟
دیو اگر قصد سلیمان نکند گو چه کند؟
جغد ویرانه نشین خانه ی آباد ترا
گر به صد سفسطه ویران نکند گو چه کند؟
گربه چون تیز کند پنجه و خیزد ز کمین
موش را گر چه هراسان نکند گو چه کند؟
او که شیطان صفتی ویژگی طینت اوست
پیروی گر که ز شیطان نکند کو چه کند؟
نوکر آن گاه که ارباب دهد فرمانی
گر به پاسخ بله قربان نکند گو چه کند؟
آن که کردند اجیرش ز پی فتنه گری
گر دو صد فتنه در ایران نکند، گو چه کند؟

نوشتن دیدگاه