ابوالقاسم حالت

عجب مدار اگر باده نوش خواهندت
که مست و بیخبر از عقل و هوش خواهندت
برای آن که نگردی به کار خود هشیار
همیشه مشتری می فروش خواهندت
برای آنکه زنی پشت پا به مال جهان
مرید صوفی پشمینه پوش خواهندت
ز جنب و جوش به غیر از زیان نخواهی دید
در آن مقام که بی جنب و جوش خواهندت
چو موش باش و به کنجی بمان و جیک مزن
که گربه های سیاسی چو موش خواهندت
برای کیسه ی آن ها اگر کار کنی
زرنگ و کارکن و سخت کوش خواهندت
اگر که جوش و خروشت به سودشان باشد
همیشه به جوش و خروش خواهندت
پی منافع آنان هوار کن , لیکن
چو نفع خویش بخواهی , خموش خواهندت
برای خویش به مانند قاطری آرام
ولی برای رقیبان چموش خواهندت

نوشتن دیدگاه