ابوالقاسم حالت

ایام عزاداری مظلوم شهید است
لعن است که در پشت سر شمر و یزید است
در عهد حسین بن علی شمر یکی بود
امروز بهر گوشه دوصد شمر پلید است
بر هر که زنی دست یزید است ولیکن
خونخواری او طبق ره و رسم جدید است
شمر مد امروز، سلاحش عوض تیغ
دونبازی و دوز و کلک و وعدو وعید است
جان تو گرفته است و بود باز طلبکار
فحشت دهد و منتظر قبض رسید است
در دست رئیسی قلمی دیدم و گفتم
این نیست قلم بهر در فتنه کلید است
آن مرد که لعنت ز پی شمر فرستد
خود می کند آن ظلم که از شمر بعید است
زین قوم دغا پیشه عجب نیست که بینی
گر آب که به حلق تو ریزند ،اسید است
ای حرمله، آن کو به بدی از تو برد نام
امثال تو را از سر اخلاص مرید است
در پرده کند فخر به شاگردی ابلیس
در ظاهر اگر پیرو قرآن مجید است
القصه ز بیداد گروهی بتر از شمر
هر جا نگری خسته و مظلوم و شهید است

نوشتن دیدگاه