ابوالقاسم حالت

در بین مرام های احزاب
منگر که صد اختلاف جاری است
اینها همه یک مرام دارند
آن نیز مرام خرسواری است

نوشتن دیدگاه