ابوالقاسم حالت

کسی که در پی درمان دردهاست کجاست ؟
طبیب بی غرض و مرض کجاست ؟ کجاست ؟
کسی که مفت به درد کسی رسید که بود ؟
کسی که رشوه پی کار خود نخواست که بود ؟
به پوزه بند سیاست دهان ما بسته است
وگرنه کام و دهانی که بی صداست کجاست ؟
گرفتم این که شجاعانه حرف خود گفتیم
کسی که گوش دل وی به حرف ماست کجاست ؟
گرفتم که دهان از دروغ بربستیم
کسی که هست خریدار حرف راست کجاست ؟
یکی پی عرق است و یکی پی ورق است
کسی که فکر نماز است یا دعاست کجاست ؟
تمام بنده ی خدمتگزار شیطانیم
کی که در پی فرموده ی خداست کجاست ؟
اگر که داوطلب بهر کجروی خواهی
کسی که قد نکند در بر تو راست کجاست ؟
چو ماهیان که در آیند و آب می طلبند
بلا کشم من و پرسم اگر بلاست کجاست ؟
گذشتم از سر مرغ و برنج و روغن و گوشت
به من بگوی که نان و پنیر و ماست کجاست ؟
به هر که می نگرم فکر لخت کردن ماست
کسی که دست وی از جیب ما جداست کجاست ؟

نوشتن دیدگاه