ابوالقاسم حالت

سرقت و قتل و زنا رو به کمال است اینجا
هرچه در شرع حرام است، حلالست اینجا
آنکه در جای دگر هست سرش در خور دار
سینه اش حامل یک مشت مدال است اینجا
سرنوشت عقلا بسته به رای حمقاست
قیّم درّ و گهر، سنگ و سفال است اینجا
از فداکاری و مردانگی و همت و عزم
به زبان هیچ میاور که محال است اینجا
همه جا جنگ رسیده است به پایان و هنوز
عرصه ی شورش و میدان جدال است اینجا

نوشتن دیدگاه