شاعران پارسی گو

منوچهر آتشی
 منوچهر آتشی
رضی‌الدین آرتیمانی
     آرتیمانی
هوشنگ ابتهاج
هوشنگ ابتهاج
ابن حسام خوسفی
   ابن حسام
ابوسعید ابوالخیر
     ابوالخیر
ادیب برومند امیرخسرو دهلوی
   امیر خسرو
احمدرضا احمدی
     احمدی
اخوان ثالث
  اخوان ثالث
قیصر امین پور
قیصر امین پور
انوری
      انوری
اوحدی
      اوحدی
باباافضل کاشانی
  بابا افضل
بابا طاهر
    بابا طاهر
ملک‌الشعرای بهار
       بهار
بیدل دهلوی
 بیدل دهلوی
سیمین بهبهانی
سیمین بهبهانی
محمد بهمنیمحمد بهمنی حسین پژمان بختیاری
پژمان بختیاری
پروین اعتصامی
     پروین
حسین پناهی
 حسین پناهی
فریدون توللی
 فریدون توللی
حافظ
      حافظ
ابوالقاسم حالت
       حالت
میرزا حبیب خراسانی
حبیب خراسانی
حزین لاهیجی
حزین لاهیجی
خاقانی
     خاقانی
حیدر یغما(خشتمال نیشابوری)
    خشتمال
خلیل الله خلیلی     خلیلی خواجوی کرمانی
    خواجوی 
خیام
      خیام
رودکی
    رودکی
رهی معیری
      رهی
ژاله اصفهانی
ژاله اصفهانی
سلمان ساوجی
سلمان ساوجی
محمد سلمانی
محمد سلمانی
سهراب سپهری
سهراب سپهری
مهدی سهیلی
مهدی سهیلی
سعدی
      سعدی
سیف فرغانی
 سیف فرغانی
احمد شاملو
  احمد شاملو
شاه نعمت الله ولی
 شاه نعمت الله
شفیعی کدکنی
شفیعی کدکنی
شمس لنگرودی
شمس لنگرودی
شوریده شیرازی
     شوریده
شهریار
    شهریار
شیخ بهایی
 شیخ بهایی
سید علی صالحی
علی صالحی
صائب تبریزی
صائب تبریزی
صفای اصفهانی
صفای اصفهانی
شاطرعباس صبوحی
    صبوحی
صوفی عشقری
صوفی عشقری
طبیب اصفهانی
طبیب اصفهانی
عبید زاکانی
 عبید زاکانی
فخرالدین عراقی
     عراقی
عرفی شیرازی
عرفی شیرازی
عطار
       عطار
عماد خراسانی
 عماد خراسانی
غالب دهلوی
  غالب دهلوی
فرخی سیستانی
فرخی سیستانی
فرخی یزدی
فرخی یزدی
فروغ فرخزاد
فروغ فرخزاد
فردوسی
 فردوسی
فروغی بسطامی
    فروغی
فیض کاشانی
فیض کاشانی
قاآنی شیرازی
      قاآنی
کارو
      کارو
مجتبی کاشانی
مجتبی کاشانی
کلیم کاشانی
کلیم کاشانی
مسعود سعد سلمان
مسعود سعد
معینی کرمانشاهی
     معینی
منصور حلاج
منصور حلاج
مولوی
     مولوی
فریدون مشیری
     مشیری
نادر نادرپور
نادر نادرپور
ناهید همدانی
ناهید همدانی
نظامی
      نظامی
فاضل نظری
فاضل نظری
نیما یوشیج
      نیما
وحشی بافقی
وحشی بافقی
هاتف اصفهانی
هاتف اصفهانی
هلالی جغتایی
هلالی جغتایی
جلال الدین همایی
     همایی
حبیب یغمایی
حبیب یغمایی