دوبیتی های باباطاهر

برندم همچو یوسف گر بزندان

برندم همچو یوسف گر بزندان
ویا نالم زغم چون مستمندان
اگر صد باغبان خصمی نماید
مدام آیم بگلزار تو خندان