دوبیتی های باباطاهر

شبی نالم شبی شبگیر نالم

شبی نالم شبی شبگیر نالم
ز جور یار و چرخ پیر نالم
گهی همچون پلنگ تیر خورده
گهی چون شیر در زنجیر نالم