دوبیتی های باباطاهر

سیاهی دو چشمانت مرا کشت

سیاهی دو چشمانت مرا کشت
درازی دو زلفانت مرا کشت
به قتلم حاجت تیر و کمان نیست
خم ابرو و مژگانت مرا کشت