ژاله اصفهانی

بشکفته ز نو
در دشت و چمن
نوروز جوان
نوروز کهن
برخیز و بخوان
این نغمۀ من
با یاد وطن.
با عشق وطن.
*
مطرب بنواز
آهنگ دگر
آیندۀ ماست
یک رنگ دگر
صد جرعه بنوش
از جام تلاش
تیرت چو خورد
بر سنگ دگر
*
در دل مگذار
غم، خانه کند
غم ، خانۀ دل
ویرانه کند
بگشا در دل
تا مرغ امید
هم نغمه زند
هم لانه کند
*
برخیز و بخوان
این نغمۀ من
با یاد وطن
با عشق وطن

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی شعر نو ژاله اصفهانی نغمه نوروز