سرزمین آدمیان - آنتوان دو سنت‌اگزوپری

سرزمین آدمیان "4"

آنچه انسان را به هراس می افکند ناشناخته است، امّا برای کسی که با او روبرو شود او دیگر ناشناس نیست، مخصوصاً اگر آنرا با عقل روشنی مشاهده نماید.