سرزمین آدمیان - آنتوان دو سنت‌اگزوپری

آنچه انسان را به هراس می افکند ناشناخته است، امّا برای کسی که با او روبرو شود او دیگر ناشناس نیست، مخصوصاً اگر آنرا با عقل روشنی مشاهده نماید.

نوشتن دیدگاه