سرزمین آدمیان - آنتوان دو سنت‌اگزوپری

سرزمین آدمیان "3"

امید اینکه در سایه درخت بلوطی که خود کاشته ایم پناهی جوئیم خیالی است باطل.
چنین است زندگانی، در ابتدا ما برای خویشتن ثروتی گردآورده ایم، در طول سالها درختانی کاشته ایم،اما آن سالها فرا خواهد رسید که کار ما را واژگون و درختان ما را ریشه کن کنند.
رفقا یکی یکی سایه خود را از سر ما برمی دارند و بعد از این بر سوگواری ما رنج پیری نیز افزوده خواهد شد.