سرزمین آدمیان - آنتوان دو سنت‌اگزوپری

هیچ چیز در حقیقت همراهان از دست رفته را جانشین نخواهد شد.رفقای قدیمی را نمی توان دو مرتبه خلق کرد، هیچ چیز ارزش گنجینه آن همه خاطرات مشترک را نخواهد داشت. این دوستیها را دومرتبه نمی توان بنیاد گذارد.

نوشتن دیدگاه