سرزمین آدمیان - آنتوان دو سنت‌اگزوپری

سرزمین آدمیان اثر آنتوان دو سنت اگزوپری ،با بیوگرافی نویسنده و معرفی کتاب آغاز می شود:«نویسنده بحکم پیشه اش که خلبانی بوده است، در تمام کتابهایش از حوادث پرواز با لحنی شاعرانه سخن می راند و از روابط انسان‌ها با یکدیگر به گفتگو می‌پردازد،در کتاب سرزمین آدمیان در این باره چنین می گوید : در حقیقت بیش از یک نوع تجمل و شکوه وجود ندارد و آن ارتباط آدمیان است با یکدیگر و باز درسطری پیش چنین می نویسد : بزرگی یک حرفه در درجه اول شاید متحد کردن انسان ها با هم باشد. کوشش او همیشه برای یافتن یا ایجاد ارتباطی از اینگونه است. در صفحه اول کتاب سرزمین آدمیان چنین می گوید : شب تاریکی که در آن شب روشنائی هایی چند پراکنده در صحرا می درخشیدند هر یک از این روشنایی ها در این اقیانوس تاریکی دلیلی بر وجود انسانی بود، در این کانون کتاب می خواندند. فکر می کردند. راز دل می گفتند. در آن دیگری عشق می ورزیدند …»

سرزمین آدمیان - آنتوان دو سنت‌اگزوپری

هیچ چیز در حقیقت همراهان از دست رفته را جانشین نخواهد شد.رفقای قدیمی را نمی توان دو مرتبه خلق کرد، هیچ چیز ارزش گنجینه آن همه خاطرات مشترک را نخواهد داشت. این دوستیها را دومرتبه نمی توان بنیاد گذارد.

ما از فراموشی جغرافیدانان و دوری ناشایسته آنان از بعضی چیزها صحبت کرده و مطالب فراموش شده از نظر آنان را استخراج می کردیم؛ زیرا تنها رودخانه ها که شهرهای بزرگ را سیراب می کنند، جلب نظر جغرافیدانان را می کند نه این جوی کوچکی که در زیر گیاهان قسمت غرب «موتریل» مخفی است و سی گل را غذا می دهد...

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب سطری از کتاب سرزمین آدمیان - آنتوان دو سنت‌اگزوپری