دیوید کاپرفیلد - چارلز دیکنز

دیوید کاپرفیلد

من روز جمعه، ساعت ۱۲ شب به دنیا آمدم و پرستار و عاقله زن‌های همسایه می‌گفتند که چون در آخرین لحظات جمعه شب به دنیا آمده‌ام، سرنوشت نحسی در انتظارم خواهد بود!