شفیعی کدکنی

آخرین برگ سفرنامه ی باران
این است
که زمین چرکین است

نوشتن دیدگاه


شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی کتاب خلاصه کتاب شفیعی کدکنی سفرنامه ی باران